Privacyverklaring

1. Doel van deze privacyverklaring
1.1 De website www.tripzmetdeklas.be vormt de centrale spil van het project ‘TriPZ’. TriPZ staat voor tripjes met de klas in het Pajottenland en de Zennevallei. De coördinatie van het project gebeurt door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, hierna benoemd als de ‘TriPZ-coördinatie’.

TriPZ is ontstaan uit het educatieoverleg Pajottenland & Zennevallei en geldt als een hulpmiddel voor zowel vrijwillige als professionele natuur- en erfgoedactoren uit deze regio om hun aanbod bekend te maken bij leerkrachten. Tegelijkertijd maakt TriPZ leerkrachten wegwijs door op www.tripzmetdeklas.be het ruime educatieve aanbod te bundelen en makkelijk doorzoekbaar te maken. Bijgevolg is het voor leerkrachten eenvoudiger om een geschikte klasuitstap of -activiteit te vinden over erfgoed of natuur binnen deze regio.

1.2 Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan de website. We lichten toe welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

1.3 Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG of GDPR) van 25 mei 2018.

1.4 Door gebruik te maken van de website, verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring. Deze verklaring komt samen met de gebruiksvoorwaarden van de website en de cookieverklaring. Wij raden u dan ook aan deze documenten zorgvuldig door te nemen. Gaat u niet akkoord met een of meerdere bepalingen van deze documenten, verzoeken wij u vriendelijk de website te verlaten en contact op te nemen via info@tripzmetdeklas.be om uw bemerkingen te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie? Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?
2.1 Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij met het oog op een optimale dienstverlening. Ter opvolging en verbetering van onze website maken wij zo gebruik van Google Analytics. Deze gegevens worden enkel gebruikt om gebruikersinteracties met de website te meten en om de veiligheid van de service te onderhouden en te beschermen. Bij een bezoek aan www.tripzmetdeklas.be verzamelt Google Analytics:
• het IP-adres, om de geolocatie van de bezoeker af te leiden;
• de zoekmachine of website waarlangs de bezoeker terecht kwam op de website;
• de pagina’s die de bezoeker op onze website bekijkt;
• datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website.
Google Analytics plaatst ook cookies om een aantal anonieme statistieken bij te houden in verband met het bezoek aan de website (voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij u door naar onze Cookieverklaring).

2.2 Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief slaan wij de volgende informatie op: naam, achternaam, e-mailadres en eventueel de naam en gemeente van uw school. Deze informatie is nodig om u de nieuwsbrief te bezorgen via e-mail. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

2.3 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Als u uitschrijft, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

3. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?
3.1 De gegevens die u aan ons verstrekt om te registreren voor de nieuwsbrief kunnen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitbouw van onze dienstverlening in samenspraak met onze websitebouwer.

3.2 Wij maken gebruik van deze derde partij voor het onderhoud van de internetomgeving en IT-infrastructuur. Met deze partij maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De partij handelt enkel op instructie van de TriPZ-coördinatie en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

3.3 Deze instantie is bovendien gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en is er contractueel toe verbonden het privacybeleid volgens de GDPR-normen te respecteren.

3.3 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

3.4 Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

4. Wat zijn uw rechten als bezoeker op de website tripzmetdeklas.be?
4.1 In overeenstemming met de AVG, beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

4.2 U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiertoe contacteren via de contactgegevens vermeld onder punt 8.

4.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

4.3 U kan steeds – kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven – bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden.

4.4 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

4.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

4.6 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens vermeld onder punt 8.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
5.1 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

5.2 Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

5.3 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

5.4 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6. Waar kan u terecht voor vragen en/of klachten?
6.1 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen, bij voorkeur via het e-mailadres info@tripzmetdeklas.be of via de contactgegevens vermeld onder punt 8.

6.2 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7. Wijzigingen
7.1 De TriPZ-coördinatie behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder ogenblik aan te passen. De actuele versie kan steeds gelezen worden op de website www.tripzmetdeklas.be.

7.2 Indien deze verklaring grote wijzigingen zou bevatten die een ernstige impact kan hebben voor de gebruikers, dan zal de TriPZ-coördinatie dit via de website melden en de betrokkenen hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u bij registratie heeft opgegeven.

7.3 Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30/08/2018.

8. Contactgegevens
Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
JC Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek
02 451 69 49
info@tripzmetdeklas.be

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Oude pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
02 452 60 45
info@tripzmetdeklas.be