Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 De website www.tripzmetdeklas.be vormt de centrale spil van het project ‘TriPZ’. TriPZ staat voor tripjes met de klas in de het Pajottenland en de Zennevallei. De coördinatei van het project gebeurt door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, hierna benoemd als de ‘TriPZ-coördinatie’.

TriPZ is ontstaan uit het educatieoverleg Pajottenland & Zennevallei en geldt als een hulpmiddel voor zowel vrijwillige als professionele natuur- en erfgoedactoren uit deze regio om hun aanbod bekend te maken bij leerkrachten. Tegelijkertijd maakt TriPZ leerkrachten wegwijs door op www.tripzmetdeklas.be het ruime educatieve aanbod te bundelen en makkelijk doorzoekbaar te maken. Bijgevolg is het voor leerkrachten eenvoudiger om een geschikte klasuitstap of -activiteit te vinden over erfgoed of natuur binnen deze regio.

1.2 Door gebruik te maken van de website, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden komen samen met onze privacyverklaring en cookieverklaring. Wij raden u dan ook aan deze documenten zorgvuldig door te nemen. Gaat u niet akkoord met een of meerdere bepalingen van deze documenten, verzoeken wij u vriendelijk de website te verlaten en contact op te nemen via info@tripzmetdeklas.be om uw bemerkingen te bespreken.

1.3 Bent u een accountbeheerder op de website www.tripzmetdeklas.be, dan gelden er voor u enkele bijkomende gebruiksvoorwaarden. Deze zijn terug te vinden in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst tussen u en de TriPZ-coördinatie.

2. Wat kan u doen op www.tripzmetdeklas.be?
2.1 Als bezoeker van onze website kan u via de zoekfuncties het brede educatieve aanbod in de regio Pajottenland & Zennevallei rond erfgoed en natuur eenvoudig doorzoeken. Tevens kan u ook educatieve pakketten downloaden of andere weblinks bezoeken via onze pagina. U kan de website ook gebruiken om meer informatie te bekomen over het project, interessant nieuws speciaal bestemd voor leerkrachten te lezen, tips over hoe u met een klasgroep op een voordelige manier naar een TriPZ-locatie kan reizen, financiële middelen om bijvoorbeeld een project rond erfgoed, natuur of cultuur op school op te starten te ontdekken of om de coördinatie van de website te bereiken. Voor geen enkele van deze acties hoeft u zich te registreren. Enkel wanneer u zich wenst in te schrijven op de nieuwsbrief via de inschrijvingsmodule op de website worden een beperkt aantal gegevens gevraagd.

2.2 Als bezoeker van de website verbindt u zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze dienst. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware of uitvoering van kwetsbaarheidstests.

2.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen. Indien u deze links aanklikt, raden wij u aan om ook de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden op deze andere sites te lezen.

3. Bescherming van persoonsgegevens
3.1 Wenst u zich aan te melden voor onze TriPZ-nieuwsbrief, dan is een registratie via de website wel vereist. Hiervoor vragen wij onder andere uw naam, achternaam en e-mailadres. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming ervan.

3.2 Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring op onze website.

4. Intellectuele eigendom
5.1 Al het tekst- en beeldmateriaal op de website is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan de TriPZ-coördinatie of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende infrastructuur van de website en alle andere bestanddelen van de website.

5.2 Hierdoor is het verboden om de verzameling van informatie op www.tripzmetdeklas.be in zijn geheel te kopiëren, te verspreiden, tentoon te stellen, openbaar te maken of te reproduceren op een manier die ingaat tegen de intellectuele eigendomsrechten.

5.3 De foto’s en beschrijvingen op de fiches van de activiteiten die gepubliceerd zijn op onze website vallen ook onder intellectuele eigendomsrechten. Wenst u deze informatie te gebruiken, dan dient u www.tripzmetdeklas.be altijd op te nemen in een bronvermelding, samen met het beeldmerk van de website en de eventuele namen van de rechthebbenden (de naam van de organiserende partij).

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 De TriPZ-coördinatie kan geen harde waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie die op www.tripzmetdeklas.be gepubliceerd is.

6.2 Voor zover de wet het toelaat, kan de TriPZ-coördinatie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website.

6.3 Bovenstaande bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6.4 Als bezoeker van de website bent u persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart u de TriPZ-coördinatie van klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van de website.

6.5 Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen op de website www.tripzmetdeklas.be) vrijwaart u de TriPZ-coördinatie van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict.

7. Wijzigingen
7.1 De TriPZ-coördinatie kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde versie is van kracht vanaf haar publicatie op de website www.tripzmetdeklas.be. Indien u niet akkoord gaat met bepaalde wijzigingen, kunt u de overeenkomst ten allen tijde beëindigen door de website te verlaten en/of door u af te melden op de nieuwsbrief. Gelieve steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen. Deze zijn altijd raadpleegbaar op de website.

7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of niet afdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of niet afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke.

7.3 Als de TriPZ-coördinatie niet (of niet meteen) bepaalde rechten uitoefent op basis van het toepasselijke recht of op basis van toepasselijke contractuele documenten, houdt dit niet in dat de TriPZ-coördinatie zou verzaken aan deze rechten.

7.4 De TriPZ-coördinatie behoudt zich het recht om de dienstverlening die via www.tripzmetdeklas.be wordt aangeboden te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.

8. Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u altijd met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei
JC Het Castelhof
Molenstraat 102
1700 Dilbeek
02 451 69 49
info@tripzmetdeklas.be

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Oude pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
02 452 60 45
info@tripzmetdeklas.be

9. Klachten en geschillen
9.1 Bent u ontevreden over de diensten aangeboden via www.tripzmetdeklas.be, dan ontvangen we graag een gemotiveerde reactie via de contactgegevens vermeld onder punt 8.

9.2 Het gebruik van de website www.tripzmetdeklas.be valt onder het Belgische recht. Bij geschillen omtrent het gebruik van de website is het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd.